شما و کودک شما2018-01-13T05:42:39+00:00

خوش آمدید

خوشحالی با آن خبر خوب آغاز می‌شود
این خوشحالی معنای جدیدی را به زندگی‌تان می‌بخشد
و بیش از پیش تا لحظه‌ی در آغوش گرفتن
کودک‌تان ادامه می‌یابد.
از آن لحظه به بعد، کودک‌تان دلبندتان خواهد بود.
خوشحالی کودک‌تان خوشحالی شماست.
این عشق کامل و بی‌قیدوشرط
که به معجزه‌ی کوچولوی‌تان دارید
الهام‌بخش ما در تولید وی‌بیبی بوده است.
در این دوره‌ی خاصی که با کودک‌تان سپری خواهید کرد،
همواره با محصولات قابل‌اعتماد، بهداشتی و خیلی خاص
در کنار‌تان خواهیم بود.